Adatvédelmi nyilatkozat a személyes adatok kezeléséről és védelméről

1.   Bevezetés

Jelen adatvédelmi nyilatkozatban a Pharmapromo Kft. − továbbiakban Üzemeltető − (Székhely: 4026 Debrecen, Csemete u. 20., Adószám: 13754572-2-09, Cégjegyzékszám: 09-09-012677) kinyilvánítja azon irányelveket, melyek meghatározzák az általa üzemeltetett www.e-detailing.hu portál felhasználói által szolgáltatott személyes adatok védelmével kapcsolatos gyakorlatát. A jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza továbbá azon rendelkezéseket is, melyek meghatározzák, hogy a Pharmapromo Kft. milyen célokra, és miként használja fel a www.e-detailing.hu orvos látogatói által rendelkezésére bocsátott adatokat, illetve azt, hogy hogyan biztosítja ezen személyes adatok jogszabályoknak megfelelő megőrzését és védelmét. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot jelen szabályzat megváltoztatására.

2.   Jelen szabályzat az alábbi joganyagok alapján készült:

 

2.1.   Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, továbbiakban: GDPR)

 

2.2.   az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Adatvédelmi tv.)

 

2.3.    a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény

 

2.4.   az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény

 

2.5.   az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker. tv.)

 

2.6.   a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Reklám tv.)

 

2.7.   a biztonságos és gazdaságos gyógyszer és gyógyászatsegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gytv.)

 

2.8.   az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetői tevékenységet végző személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról szóló 3/2009. (II. 25.) EüM rendelet (a továbbiakban: Gyr.)

 

2.9.   A gyógyszer-kommunikáció etikai kódexe

 

2.10.   a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzatának a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú melléklete

 

3.   A szabályzat hatálya

 

3.1.   Területi hatály: a www.e-detailing.hu oldalon kínált szolgáltatások igénybevételének minden területe.

 

3.2.   Időbeli hatály: a szabályzat a kiadás napjától módosításig, illetve visszavonásig érvényes.

 

3.3.   Személyi hatály: minden – a jelen szabályzat 6.4. pontjában meghatározott módon regisztrált - természetes személyre, jogi személyre, és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre kiterjed.

 

3.4.   Tárgyi hatály: a szabályzat hatálya kiterjed a Pharmapromo Kft-nél a regisztrált felhasználók adatairól vezetett nyilvántartások kezelésével összefüggő teljes adatkezelési folyamatra.

 

4.   Fogalmak

 

4.1.   érintett: az a személy, aki az adatot rendelkezésre bocsátotta, akivel az adat kapcsolatba hozható;

 

4.2.   személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

 

4.3.   adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

4.4.   az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából

 

4.5.   adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

4.6.   adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

4.7.   az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

 

4.8.   profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

 

4.9.   álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

 

4.10.   nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

 

4.11.   címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 

4.12.   harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

 

4.13.   a érintett hozzájárulása: a érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

4.14.   adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

5.   Alapelvek az adatkezelés során

 

5.1.   (1) A személyes adatok:

 1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint a felhasználó számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
 3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az felhasználók azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az felhasználók jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
 6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

(2) Az adatkezelő felelős az (1) bekezdésnek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

 

5.2.   Az adatkezelés jogalapja személyes adatok esetén:

(1) A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

 1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint a felhasználó számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

 

5.3.   Az adatkezelés jogalapján különleges adatok esetén:

(1) A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok kezelése tilos.

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha:

 1. az felhasználó kifejezett hozzájárulását adta az említett személyes adatok egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez, kivéve, ha az uniós vagy tagállami jog úgy rendelkezik, hogy az (1) bekezdésben említett tilalom nem oldható fel az felhasználó hozzájárulásával;
 2. az adatkezelés az felhasználó vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelméhez szükséges, ha az felhasználó fizikai vagy jogi cselekvőképtelensége folytán nem képes a hozzájárulását megadni;
 3. az adatkezelés megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a munkavállaló munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy szociális rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében szükséges, uniós vagy tagállami jog alapján vagy egészségügyi szakemberrel kötött szerződés értelmében, továbbá a (3) bekezdésben említett feltételekre és garanciákra figyelemmel;

 

5.4.   Az Üzemeltető által kezelt adatok megadása önkéntes. Az Üzemeltető az így megadásra került személyes adatot az érintett beleegyezésével kezeli.

 

5.5.   Jelen szabályzat tartalmazza mindazon információkat, amely alapján az érintett egyértelmű, közérthető és részletes tájékoztatására - az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat - sor kerül. A szabályzat tartalmazza ezen felül az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetését is.

 

5.6.   A kezelt személyes adatok az alábbi követelményeknek felelnek meg:

 

5.6.1. felvételük és kezelésük törvényes;

5.6.2. pontosak, teljesek és időszerűek;

5.6.3. tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 

6.   Adatvédelmi irányelvek

6.1.   Adatkezelő:

 

6.1.1. Pharmapromo Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

Székhely: 4026 Debrecen, Csemete u. 20.

Cégjegyzékszám: 09-09-012677

Adószám: 13754572-2-09

E-mail: pharmapromo@pharmapromo.hu

 

6.1.2. Az adatkezelésre vonatkozó szabályokat a GDPR, valamint a vonatkozó jogszabályok tartalmazzák. Az adatvédelmi szabályok betartásáért az adatkezelő a felelős. Az adatkezelő a személyes adatokat a GDPR 6. cikk (1) a.) bekezdésében meghatározott hozzájárulás alapján kezeli.

 

6.1.3. A Pharmapromo Kft. adatkezelésében közreműködő alkalmazottait az általuk megismert adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettség terheli.

 

6.2.   Adatkezelési cél: kapcsolatfelvétel, az érintett részére személyre szabott (a szakterületére vonatkozó) elektronikus hírlevél, különböző e-detailing diasorok megtekintésére invitáló meghívó e-mail, játék, pályázati, illetve kutatási lehetőség küldése.

 

6.3.   A kezelt adatok köre:

 

6.3.1. A www.e-detailing.hu-n történő böngészés során a látogató egyidejűleg adatot is szolgáltat. Az adatszolgáltatás részben automatikusan, részben a regisztrációs form kitöltésével (az orvos nevének, pecsétszámának, szakterületének, e-mail címének, telefonszámának, lakcímének, jelszavának megadásával) történik. A www.e-detailing.hu-n található szolgáltatások igénybevétele előtt a regisztráció, majd a regisztrált felhasználók bejelentkezése révén megtörténik a látogató előzetes azonosítása, így ezen szolgáltatások tartalmához történő hozzáférésnél a látogató személyes adatot szolgáltat. Az oldalon történő böngészés során minden felhasználói tevékenység rögzítésre kerül.

 

6.3.2. A Pharmapromo Kft. a www.e-detailing.hu látogatóitól különleges adatot nem gyűjt, amely a faji eredetükre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásukra, a politikai véleményre vagy pártállásukra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésükre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságukra, illetve az egészségi állapotukra, a kóros szenvedélyükre, a szexuális életükre, valamint a büntetett előéletükre vonatkoznak.

 

6.3.3. A Pharmapromo Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználóinak bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja a www.e-detailing.hu látogatóját az adatfelvétel módjáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, a Pharmapromo Kft. felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is.

 

6.3.4. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a www.e-detailing.hu fenntartását biztosító Pharmapromo Kft. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről köteles a www.e-detailing.hu -t látogatót (felhasználót) tájékoztatni, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezni, illetőleg lehetőséget biztosítani számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 

6.3.5. A Pharmapromo Kft. az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során az alapelveknél rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről a felhasználót annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja.

 

6.3.6. A Pharmapromo Kft. kijelenti, hogy semmilyen jogkövetkezményt nem érvényesít az olyan felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

 

6.3.7. A Pharmapromo Kft. gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. A Pharmapromo Kft. minden olyan harmadik személyt, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 

6.4.   A www.e-detailing.hu tartalmainak megtekintéséhez feltétel, hogy az orvos látogató önnön személyének azonosítására szolgáló információkat rendelkezésre bocsássa, ill. megadja, melynek során egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy adatait azonosítás céljából a www.e-detailing.hu, s ezen keresztül a Pharmapromo Kft. a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő módon nyilvántartsa. Az orvosi pecsétszám megadása a Gytv. 12. § (1) bekezdése értelmében szükséges, ez által biztosítható, hogy a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz csak arra illetékes személy részére kerül ismertetésre. Amennyiben a látogató akként dönt, hogy a kért személyes információkat nem adja meg, úgy nem fér hozzá a honlap tartalmához.

 

6.5.   Az adatkezelés jogalapja: az érintett írásbeli hozzájárulása, a név- és lakcímadatok tekintetében a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény felhatalmazása, a Reklám tv. 6. § (5) bekezdése, az Etikai Kódex 6. § (3) pontja, A gyógyszer-kommunikáció etikai kódexe.

 

6.6.   Az adatkezelés időtartama: a rendelkezésre bocsátott adatok törléséig, vagy az engedély visszavonásáig.

 

6.7.   A személyes adatok módosítására és törlésére, a hozzájárulás visszavonására az adatkezeles@e-detailing.hu e-mail címre küldött értesítéssel, illetve az adatkezelés megszüntetésére vonatkozó írásbeli kérelemnek a Pharmapromo Kft-hez, a 4026 Debrecen, Csemete u. 20. postacímre történő beérkezését követően van mód. Az egyes hírlevelekről a hírlevél alján található link segítségével is le lehet iratkozni.

 

6.8.   A www.e-detailing.hu-t üzemeltető Pharmapromo Kft. a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli és tárolja, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

 

6.9.   A Pharmapromo Kft. számára kiemelt fontosságú cél a www.e-detailing.hu látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása. A Pharmapromo Kft. elkötelezi magát a látogatók személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez.

 

6.10.   A jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy a www.e-detailing.hu szolgáltatásai minden területén, minden orvos felhasználó számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

 

6.11.   A kezelt adatok továbbítása harmadik személy részére

 

6.11.1.    Az Üzemeltető a kezelt személyes adatokat harmadik személy részére csak kivételes esetben – az érintett írásbeli felhatalmazása alapján – továbbítja, valamint az általa kezelt adatbázist más adatkezelővel csak abban az esetben kapcsolja össze, ha az érintett ahhoz hozzájárul, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

 

6.11.2.    Az Üzemeltető személyes adatot (beleértve a különleges adatot is) az országból - az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül - harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem továbbít.

 

6.11.3.    Kivételes esetben bírósági, ügyészi, nyomozó hatósági, szabálysértési hatósági, közigazgatási hatósági, valamint Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén az Üzemeltető köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására. Az Üzemeltető ezen esetekben a megkereső szerv részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

6.12.   A Pharmapromo Kft. birtokába kerülő, a www.e-detailing.hu látogatóihoz kapcsolódó, személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáféréssel, azok megsemmisítésével, károsításával vagy nyilvánosságra hozatalával okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett esetleges károkért a Pharmapromo Kft. felelősséget nem vállal, azokért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős.

 

7.   A rendelkezésre bocsátott adatok kezelése

7.1.   Rendelkezésre bocsátott személyes adatok

 

7.1.1. A www.e-detailing.hu szolgáltatásainak igénybevételéhez a felhasználóknak regisztrációs kérdőívet, formanyomtatványt kell kitölteniük. A regisztráció során keletkező információkat a Pharmapromo Kft. a hatályos magyar jogszabályok előírásainak megfelelően, a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá. Az információk megadása azért szükséges, hogy az Üzemeltető statisztikai adatokat nyerjen a felhasználókról, melynek segítségével a honlapon igénybe vehető szolgáltatások a felhasználók érdeklődésének megfelelően továbbfejleszthetők.

 

7.1.2. A regisztráció során megadott személyes, valamint különleges adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait a legmesszemenőbben szem előtt tartva, annak megfelelően kezeli. A felhasználó a regisztrációval beleegyezését adja, hogy információszolgáltatás, statisztikai adatok nyerése céljából megadott adatait a Pharmapromo Kft., a felhasználó adattörlési kérelmének beérkezéséig adatbázisában kezelje.

 

7.2.   A felhasználók egyedi azonosítására alkalmas adatok

 

7.2.1. A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat (például e-mail címeket) a Pharmapromo Kft. kizárólag a felhasználó előzetes jóváhagyásával veszi igénybe, azokat a felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül - a vonatkozó jogszabályokban előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át.

 

7.2.2. A regisztráció alkalmával az orvos felhasználó hozzájárulását adja marketing megkeresésekhez. Az Üzemeltető felhasználhatja ezen adatokat abból a célból, hogy szolgáltatásait, termékeit a felhasználók érdeklődésének megfelelően fejleszthesse. Egyes információk összesített, statisztikai formában nyilvánosságra hozhatók.

 

7.2.3. Fent megnevezett közzétételkor az Üzemeltető teljes mértékben figyelembe veszi és alkalmazza a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz- ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvényt, valamint az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetői tevékenységet végző személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról szóló 3/2009. (II.25.) Egészségügyi minisztériumi rendelet előírásait, továbbá a MAGYOSZ-IGYE Etikai Kódexének rendelkezéseit, valamint a reklámpiacon kialakult gyakorlatot.

 

7.2.4. A marketing megkeresést az orvos felhasználónak jogában áll megtiltani, megszüntetését kérni.

 

7.3.   A felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatok

 

7.3.1. A Pharmapromo Kft. a felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át.

 

8.   Az adatok tárolása

8.1.   Az Üzemeltető a honlapjával, hírleveleivel és más szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezeléseket székhelyén végzi.

 

8.2.   Az Üzemeltető a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai környezetet oly módon hozta létre, hogy

-   Az informatikai rendszer alkalmas a kezelt adathoz történő hozzáférés korlátozására, ennek értelmében az adatok illetéktelen harmadik személytől védettek.

-   Az adatok valamennyi módosítására a módosítás időpontjának megjelölésével kerül sor. A hibás adatok törlésre kerülnek.

-   Az adatokról biztonsági mentés készül.

 

8.3.   Az Üzemeltető az adatok kezelése során az elvárt védelmi szintet nyújtja. Az Üzemeltető informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel kapcsolatos bűncselekmények ellen. Az üzemeltető a biztonságról a következők szerint gondoskodik: jelszavas védelem, tűzfal.

 

8.4.   Az Üzemeltető olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

9.   A személyes adatok változtatása, törlése

9.1.   Amennyiben a Pharmapromo Kft. által fenntartott www.e-detailing.hu bármely látogatója kéri, hogy személyes adatai törlésre kerüljenek a Pharmapromo Kft. rendszeréből (bizonyos esetben vállalva azt, hogy attól fogva nem tudja igénybe venni a szolgáltatásokat), ezt a Pharmapromo Kft. haladéktalanul teljesíti, úgy, hogy az adatbázisból a megfelelő, a látogató által megjelölt adatok törlésre kerülnek.

 

9.2.   Az adatkezelésben szereplő adatok javítására vagy az adatkezelés megszüntetésére vonatkozó írásbeli kérelemnek a Pharmapromo Kft-hez történő megérkezését követő egy héten belül az adatszolgáltató a felhasználó adatait javítja vagy véglegesen törli az adatbázisból. Postázási cím: Pharmapromo Kft., 4026 Debrecen, Csemete u. 20.

 

10.        A felhasználó jogai

A felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

10.1.   Tájékoztatáshoz való jog

A PharmaPromo megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy a felhasználók részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

 

10.2.   A felhasználó hozzáféréshez való joga

A felhasználó jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; a felhasználó felhasználó személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az felhasználóre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy (1) hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

 

10.3.   Helyesbítés joga

A felhasználó kérheti az Üzemeltető által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

10.4.   Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

személyes adatának kezelése ellen, haA felhasználó az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Üzemeltető indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat: - személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; - a felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; - a felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; - a személyes adatokat jogellenesen kezelték; - a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; - a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

A felhasználó saját személyes vagy különleges adatainak törlési igényét e-mailben az info@webbeteg.hu címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat. Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre.

 

10.5.   Az adatkezelés korlátozásához való jog

A felhasználó kérésére a Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: - a felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését; - a adatkezelés jogellenes, és a felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; - a adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy - a felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az felhasználó jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

10.6.   Adathordozáshoz való jog

A felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

10.7.   Tiltakozás joga

A felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

10.8.   Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

A felhasználó jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

10.9.   Visszavonás joga

Az felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor indoklás nélkül visszavonja.

 

10.10.   Amennyiben az adatkezelés során a jogai megsértését észleli a Felhasználó, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

 

11.        Személyes adatok gyűjtését igénylő szolgáltatások

11.1.   Naplóállományok (logfile-ok)

A www.e-detailing.hu szerverei automatikusan regisztrálják a felhasználók Internet Protocol (IP) címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát. Ezeket az információkat a Pharmapromo Kft. a szolgáltatásai esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében, valamint statisztikai célokra, kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítja. Ezeket az adatokat a Pharmapromo Kft. a felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsolja össze.

 

11.2.   Anonim látogatásazonosítók (Cookie-k)

A www.e-detailing.hu szolgáltatásai egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el a honlap felhasználóinak számítógépén. A cookie-k kisméretű szöveges fájlok, melyeket az e-detailing.hu látogatói merevlemezes meghajtóján lehet tárolni. A cookie-k kizárólag a felhasználók azonosításának megkönnyítését, az adatfeljegyzést, és a felhasználó további látogatásainak megkönnyítését szolgálják, ettől eltérő, más célra a Pharmapromo Kft. azt nem veszi igénybe. A www.e-detailing.hu látogatója az internet hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén, és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja. A cookie-fogadás felhasználói tiltása a Pharmapromo Kft. szolgáltatásai igénybevételének nem akadálya. Kivételt képez ez alól, ha a Pharmapromo Kft. előzetesen tájékoztatja a felhasználót ennek ellenkezőjéről. Ugyanakkor a cookie-k el nem fogadásakor egyes oldalak nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy a honlap látogatója nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.

 

11.3.   Linkek

A www.e-detailing.hu számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmazhat, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért a Pharmapromo Kft. nem vállal felelősséget. Ezek a weboldalak társaságunk által nem ellenőrzöttek sem a pontosság, sem a teljesség tekintetében. Az ilyen weboldalakra történő átlinkelés lehetősége nem jelenti azt, hogy a Pharmapromo Kft. egyetért az ezen weboldalakon fellelhető tartalmakkal. Amennyiben weboldalunkról ilyen harmadik, külső weboldalra lép át a felhasználó, azt kizárólag saját kockázatára teszi.

 

12.        Regisztrációs oldal

12.1.   A www.e-detailing.hu szolgáltatásainak igénybevételéhez regisztrációs formanyomtatvány kitöltésére van szükség. A Pharmapromo Kft. a www.e-detailing.hu teljeskörű szolgáltatásait kizárólag regisztrált orvosoknak kínálja, ezért a regisztráció során az orvos nevét, pecsétszámát, a hozzá tartozó szakterület(einek) nevét, az elérhetőségeit (e-mail cím, telefonszám, lakcím), valamint az általa választott jelszót kéri, illetve tárolja. A regisztráció során rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a Pharmapromo Kft. bizalmasan kezeli, azokhoz illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá.

 

12.2.   A látogatók a regisztráció során a valóságnak, illetve a tényleges állapotnak megfelelő adatokat kötelesek szolgáltatni. A Pharmapromo Kft-t a regisztráció során történt személyes adatok jogtalan felhasználásával kapcsolatban felelősség nem terheli.

 

12.3.   A Pharmapromo Kft. a fentieken túlmenően olykor kérhet egyéb adatokat is, de arra mindvégig törekszik, hogy a kért többletinformáció mértéke és mélysége arányban álljon a szolgáltatás igénybevételével szerezhető előnyök mértékével.

 

13.        Egyéb jogi irányelvek

13.1.   A Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 219. §-a határozza meg és szankcionálja a személyes adattal való visszaélés legsúlyosabb eseteit.

 

13.2.   A társadalomra veszélyesség szempontjából csekélyebb adatvédelmi jogsértéseket és szankcióit a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény határozza meg.

 

13.3.   Minden nem tárgyalt jogi hivatkozással kapcsolatban a magyarországi jogszabályokat és hatósági döntéseket tartjuk irányadónak.

Üzemeltető jelen adatkezelési szabályzattal, annak értelmezésével kapcsolatos tájékoztatást elektronikus formában nyújt. Az ezzel kapcsolatos kérdéseit, kérjük, az adatkezeles@e-detailing.hu e-mail címre küldje.